Piazza Italia Loyalty program

U skladu sa članom 36. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik RS”, br.52/2019) direktor preduzeća “PROMODA” d.o.o. Beograd, dana 01.07.2019. donosi sledeća

PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI

Član 1.

Preduzeće “PROMODA” d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1c, matični broj 17490133, PIB 102979207 (u daljem tekstu: Izdavalac kartice), ovim uređuje pravila programa lojalnosti “PIAZZA ITALIA” (u daljem tekstu: Program lojalnosti) i u vezi sa kojim izdaje kartice lojalnosti “PIAZZA ITALIA” (u daljem tekstu: “Kartica”).

Član 2.

Programom lojalnosti “PIAZZA ITALIA” imaocima kartice se omogućava skupljanje bodova i tako mogu ostvariti pogodnosti u skladu sa ovim Pravilima.

Član 3.

Kupovinom od 2.000,00 RSD korisnik stiče pravo da postane član PIAZZA ITALIA Loyalty Club-a registracijom za program lojalnosti i to popunjavanjem i potpisivanjem registracione prijave.

Korisnik može biti svako punoletno lice sa prebivalištem u Republici Srbiji, koje putem registracije stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u registracionoj prijavi za program lojalnosti.

Član 4.

Korisnik registrovanjem svojih ličnih podataka u registracionoj prijavi daje saglasnost da „PROMODA“ d.o.o. Beograd, u svojstvu Rukovaoca ličnim podacima, prikuplja i obrađuje sledeće podatke: lične podatke navedene u pristupnici, podatke o transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti programa lojalnosti „PIAZZA ITALIA“.

Saglasnost za obradu podataka se dobrovoljno daje, u svrhu omogućavanja pogodnosti koje pruža program, za sve vreme trajanja članstva u programu.

Korisnik u svakom trenutku može, u celosti ili delimično, opozvati saglasnost.

Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Opozivom saglasnosti u celosti, prestaje dalja obrada podataka, kao i članstvo u programu „PIAZZA ITALIA“ i mogućnost korišćenja pogodnosti.

Korisnik u svakom trenutku može podneti prigovor na obradu svojih ličnih podataka.

Podnošenjem prigovora, prestaje obrada ličnih podataka u navedene svrhe. Korisnik ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup, ispravku/dopunu ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka.

Opoziv saglasnosti moguć je putem e-mail adrese piazzaitalia.ns@promoda.co.rs .

Član 5.

Prikupljanje bonus poena se vrši prilikom kupovine u prodavnicama „PIAZZA ITALIA“ na teritoriji Republike Srbije, na taj način što Korisnik prilikom plaćanja pokaže karticu prodavcu radi evidencije ostvarenog prometa.

Evidencijom ostvarenog prometa na način opisan u stavu 1. ovog člana, na kartici korisnika se evidentira broj bodova (npr. za ostvaren promet od 2.000,00 dinara na kartici korisnika se evidentira 200 bodova).

Na svakih sakupljenih 1.000 bodova, korisnik stiče pravo da prilikom neke od narednih kupovina u maloprodajnim objektima „PIAZZA ITALIA“ ostvari jednokratni popust na ukupan iznos računa u iznosu od 1.000,00 dinara, koji će se obračunati na kasi prilikom plaćanja.

Korisnik ne može steći nove bonus poene po osnovu računa na kojem se realizuje pravo na popust u skladu sa ovim pravilima.

Član 6.

Rok za iskorišćavanje sakupljenih bonus poena, odnosno ostvarenog prava na popust u skladu sa ovim Pravilima je 1 godina od dana ostvarenja prava na popust.

U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonus poeni se otpisuju u korist „PROMODA“ d.o.o. Beograd.

Član 7.

„PROMODA“ d.o.o. Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa lojalnosti „PIAZZA ITALIA“.

„PROMODA“ d.o.o. Beograd može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa bilo kog korisnika, uz obavezu da ga o takvom isključenju obavesti na prigodan način, ali nije obavezan da korisniku obrazloži svoju odluku.

Član 8.

„PROMODA“ d.o.o. Beograd zadržava pravo da u svakom trenutku promeni pravila programa.

O svakoj izmeni pravila programa, „PROMODA“ d.o.o. Beograd će korisnika obavestiti na odgovarajući način u roku ne kraćem od 15 dana pre promene pravila programa.

Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici www.piazzaitalia.rs.

Član 9.

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi putem maila na piazzaitalia.ns@promoda.co.rs, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba.

„PROMODA“ d.o.o. Beograd nije obavezna da korisniku umesto nestale kartice pošalje novu.

Ukoliko korisnik ima sakupljene poene na nestaloj kartici, „PROMODA“ d.o.o. Beograd je u obavezi da sakupljene poene sa nestale kartice prenese na novu, na zahtev korisnika.

Ukoliko korisnik ne prijavi gubitak kartice, „PROMODA“ d.o.o. Beograd nije odgovorna za eventualnu zloupotrebu izgubljene kartice.

Da li ste spremni za kupovinu?